Публічна оферта на укладення договору про надання послуг, що надаються ФОП «Каунов Іван Сергійович»

 • м. Київ
 • ФОП «Каунов Іван Сергійович», далі іменований «Виконавець», в особі Каунова Івана Сергійовича, що діє на підставі діючого законодавства України, з одного боку, публікує цей договір-оферту про надання Послуг, що є публічним договором - офертою на адресу фізичних та / або юридичних осіб (далі - Замовник) відповідно до ст. 638, 641, 642 Цивільного кодексу України з огляду на, що:
 • (1) Цей договір є змішаним і включає умови ліцензійного договору і договору надання послуг;
 • (2) Послуги за цим договором надаються Виконавцем за допомогою сервісу Виконавця: Сайту, серверного обладнання та іншої необхідної інфраструктури;
 • (3) Використання Сервісу (п. 1.7. Пропоновані можливості) за цим Договором надається Замовнику у вигляді Ліцензії на Сервіс та регулюється законодавством про ліцензійні договори;
 • У разі прийняття викладених нижче умов (акцепту оферти) і вчинення дій по виконанню зазначених нижче умов, Замовник укладає з Виконавцем договір про надання обраних Замовником послуг або Ліцензію на Сервіс.

1. Терміни та визначення

 • 1.1. «Оферта» - дійсна пропозицію на адресу фізичних та / або юридичних осіб, що містить всі істотні умови договору, що є стандартною формою, з якої вбачається воля Виконавця на укладення договору на зазначених у цій пропозиції умовах з будь-ким, хто відгукнеться.
 • 1.2. «Виконавець» - ФОП «Каунов Іван Сергійович» - ІНН 3334313691, Адреса: 02002, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 23, квартира 121, інформація про послуги які надаються Виконавцем розміщена на офіційному сайті / сайтах Виконавця в телекомунікаційній мережі загального користування Інтернет за адресами: finmap.online, та app.finmap.online (далі - також «сайт Виконавця», «сайти Виконавця»).
 • 1.3. «Акцепт оферти» - вчинення Замовником дій, зазначених у цій Оферті, що свідчать про прийняття цією особою умов Пропоновані можливості в повному обсязі, в тому числі, вчиненні дій по виконанню зазначених у цій Оферті умов відповідно до Цивільного Кодексу України. Акцепт оферти означає повну і беззастережну згоду з її умовами. Акцепт оферти є підтвердженням того, що будь-які умови, пропоновані можливості, приймаються Замовником цілком і повністю без будь-яких застережень і обмежень, при цьому Акцепт оферти підтверджує, що Замовник ознайомлений з усіма умовами надання Послуг та умовами цієї Оферти, що Замовнику зрозумілі всі умови надання послуги та умови Оферти, що Замовнику скористався правом отримати у Виконавця будь-які роз'яснення щодо умов надання послуг та Пропоновані можливості, а також підтверджує те, що умови надання послуг і Пропоновані можливості повністю відповідають волі, потребі і вимогам Замовника. Акцепт оферти означає, що Оферта не містить явно обтяжливих для Замовника умов, які Замовник, виходячи зі своїх інтересів, не прийняв би при наявності у нього можливості брати участь у визначенні умов Оферти, а Послуги, зазначені у цій Оферті, не є нав'язаними Замовнику.
 • 1.4. «Замовник» - фізична та / або юридична особа, що уклала Договір з Виконавцем в письмовій електронній формі в результаті Акцепту Пропоновані можливості і, тим самим, що отримало право отримувати Послуги Виконавця, і в повному обсязі виконує свої зобов'язання за Договором.
 • 1.5. «Договір» - означає договір надання Послуг, обраних Замовником через сайти Виконавця, укладений між Виконавцем і Замовником в результаті акцепту Замовником Оферти, що наділяє Виконавця і Замовника правами і обов'язками, зазначеними у цій Оферті. Будь-яке посилання в цій Оферті на Договір (статтю Договору) і / або його умови означає відповідне посилання на справжню Оферту (її Статтю) і / або її умови.
 • 1.6. «Сторони» - іменовані сторони Договору - Виконавець і Замовник.
 • 1.7. «Сервіс» - програмно-апаратний комплекс, далі також ПЗ Виконавця, для обліку руху грошей у малому та середньому бізнесі. Частиною Сервісу є 1) сайт Виконавця в мережі Інтернет, що знаходиться за адресою finmap.online, 2) особистий кабінет в сервісі, що знаходиться за адресою app.finmap.online 3) інші можливості, докладний опис яких представлено на сайті Виконавця.
 • 1.8. «Послуга» / «Послуги» - надаються Виконавцем в рамках Договору. Конкретний перелік Послуг і їх опис вказано на сайті Виконавця. Під Послугами для Договору розуміється діяльність Виконавця, пов'язана з наданням консультацій з фінансово-господарської діяльності Замовника, у вигляді звітів, висновків, рекомендацій, фінансових планів, як шляхом відправлення електронних повідомлень на адресу електронної пошти, зазначеної Замовником так і шляхом передачі Замовнику фізичних носіїв з допомогою кур'єрської доставки, а також надання інших послуг.

2. Загальні положення

 • 2.1. Справжня публічна оферта (іменована надалі - «Оферта») визначає всі суттєві умови договору між Виконавцем і фізичною або юридичною особою, акцептував Оферту - Замовником, в тому числі, порядок надання Послуг Виконавця.
 • 2.2. Оферта може бути акцептована будь-яким фізичним або юридичною особою, що має намір отримувати Послуги, що надаються Виконавцем, шляхом прийняття умов, що містяться в Оферті в цілому (тобто, в повному обсязі і без винятків).
 • 2.3. Оферта, а також вся інформація про Послуги Виконавця, опублікована інтернеті сайті Виконавця.
 • 2.4. Виконавець має право відмовити в укладенні договору на підставі оферти при відсутності технічної можливості надання Послуг або за інших умов.

3. Предмет договору

 • 3.1. Виконавець зобов'язується в порядку, встановленому Договором, надавати Замовнику на оплатній основі 1) надавати замовнику ліцензію на Сервіс, і / або 2) інші послуги.
 • 3.2. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Послуги (Ліцензії).
 • 3.3. Ліцензія надається на термін, відповідно до терміну підписки (Ліцензії), зазначений на сайті Виконавця.
 • 3.4. Ліцензія дає право на використання всіх функцій (закладених в нього відповідно до типу ліцензії) Сервісу та інших, охоронюваних результатів інтелектуальної власності для цілей використання всередині Замовника співробітниками Замовника.

4. Порядок укладення Договору

 • 4.1. Згідно з Цивільного Кодексу Україні, безумовним прийняттям (акцептом) умов пропонованих можливостями ПЗ Виконавця вважається здійснення Замовником дій, в результаті яких буде проведено успішне замовлення Послуг, які полягають у виборі відповідних Послуг Замовника, прийняття умов оферти (за допомогою виразу згоди з офертою). Акцепт оферти здійснюється Замовником за допомогою здійснення дій, зазначених у відповідних розділах цієї Оферти, зокрема, в окремих пунктах розділу «Терміни та визначення» цієї Оферти.
 • 4.2. Згідно з Цивільного Кодексу Україні, моментом укладання Договору визнається дата здійснення Замовником дій щодо прийняття умов оферти, а також дій, зазначених у розділі «Терміни та визначення» цієї Оферти, зокрема, в пунктах «Оферта», «Акцепт оферти», «Замовник».

5. Права і обов'язки Сторін

 • 5.1. Права і обов'язки Замовника:
 • 5.1.1. Замовник зобов'язується:
  • 5.1.1.1. Повністю оплатити Послуги до початку їх надання. Виконання Замовником обов'язку по оплаті Послуг, а також доставки матеріальних носіїв можливо наступними способами: шляхом здійснення операції з оплати послуг з використанням банківських карт, шляхом здійснення операцій з електронними грошима, а також безготівковим переказом коштів на розрахунковий рахунок Виконавця;
  • 5.1.1.2. Повідомляти Виконавцю відомості (в тому числі, персональні дані), необхідні Виконавцю для надання Замовнику Послуг і виконання інших своїх зобов'язань, встановлених Договором та чинним законодавством України;
  • 5.1.1.3. Самостійно стежити за всіма і будь-якими оновленнями інформації, що розміщується на сайті Виконавця, в тому числі, самостійно стежити за змінами умов надання Послуг, змінами цієї Оферти та Договору і будь-яких інших матеріалів, які прямо або побічно пов'язані з наданням Послуги або впливають на них. Замовник позбавляється права посилатися на відсутність поінформованості про зазначені зміни, якщо такі зміни розміщені на сайті Виконавця.
 • 5.1.2. Замовник має право:
  • 5.1.2.1. Отримувати замовлену Послугу, за умови попередньої оплати наданої Послуги.
 • 5.2. Права і обов'язки Виконавця:
 • 5.2.1. Виконавець зобов'язується:
  • 5.2.1.1. Надати обрану Замовником Послугу;
  • 5.2.1.3. Якісно надавати Послугу з урахуванням опису Послуг, які були обрані Замовником;
  • 5.2.1.4. Робити усе залежне від Виконавця задля збереження цілісності та приватності внесених Замовником даних в ПЗ Виконавця.
  • 5.2.1.5. В разі досягнення домовленості Виконавець висилає Замовнику фізичні носії, що містять консультації, за допомогою кур'єрської доставки.
 • 5.2.2. Виконавець має право:
  • 5.2.2.1. Відмовляти в наданні Послуги, якщо Замовник не сплатив Послугу;
  • 5.2.2.2. Відмовляти в наданні Послуги при відсутності технічної можливості для надання Послуг або за інших умов;
  • 5.2.2.3. Не допускати до отримання Послуг особи, чиї дані надані при укладанні Договору не збігаються з даними осіб, які претендують на надання Послуг безпосередньо перед початком надання Послуг;
  • 5.2.2.3. Не допускати до отримання Послуг особи, чиї дані надані при укладанні Договору не збігаються з даними осіб, які претендують на надання Послуг безпосередньо перед початком надання Послуг;
  • 5.2.2.4. Самостійно обирати форму надання Послуг з урахуванням умов надання Послуг, обраних Замовником;
  • 5.2.2.5. В будь-який час повністю або частково змінювати опис Послуг, без попереднього повідомлення Замовника. Такі зміни та доповнення набувають чинності негайно після відповідного повідомлення, яке може бути направлено Замовнику в будь-якій формі, включаючи, але не обмежуючись, розміщенням відповідного повідомлення на сайті Виконавця, і / або напрямом персонального повідомлення, повідомлення про зазначений факт по електронній пошті Замовника, і / або іншим чином;
  • 5.2.2.6. Виконавець має право надавати персональні знижки Замовникам на основі внутрішніх політик лояльності.

6. Розірвання договору

 • 6.1. Договір може бути розірваний:
 • 6.1.1. За ініціативою однієї зі Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору, з письмовим повідомленням іншої Сторони, з моменту отримання такого повідомлення;
 • 6.1.2. З інших підстав, передбачених Договором, а також чинним законодавством.
 • 6.2. У разі дострокового припинення надання Послуг при розірванні Договору невитрачена частина платежу Замовнику не повертається, будучи відшкодуванням витрат Виконавця на надання Послуг Замовнику.

7. Відповідальність сторін

 • 7.1. Замовник самостійно відповідає за придбання, встановлення та експлуатацію необхідного для надання послуг обладнання, а також бере на себе всі пов'язані з цим витрати.
 • 7.2. Замовник в повному обсязі відшкодовує збитки, завдані Виконавцю порушенням умов Договору Замовником або третьою особою, в інтересах якої Замовником був укладений Договір.
 • 7.3. Замовник несе відповідальність за повноту і достовірність відомостей (в тому числі персональних даних), наданих Виконавцю при замовленні Послуг. Замовник самостійно і в повному обсязі несе всі ризики, пов'язані з відсутністю у Виконавця актуальних відомостей (в тому числі персональних даних).
 • 7.4.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо доведуть, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок обставин непереборної сили, які сторони не могли передбачити і уникнути - форс-мажорних обставин. При цьому наявність форс-мажорних обставин продовжує термін виконання Сторонами прийнятих на себе за Договором зобов'язань до припинення відповідних форс-мажорних обставин. У разі якщо зазначені обставини діють більше ніж 30 (тридцять) днів, Сторони мають право в односторонньому порядку розірвати цей Договір.
 • 7.5. Сервіс є результатом інтелектуальної діяльності Виконавця і захищається чинним Законодавством України.
 • 7.6. У сервісі не використовуються ніякі елементи, що порушували б прав третіх осіб.
 • 7.7. Замовник погоджується з тим, що ніяке ПЗ не вільне від помилок. Сервіс надається зі стандартними для всіх замовників та партнерів функціями. Виконавець не надає ніяких гарантій, неявних або інших, що ПЗ буде відповідати вимогам або очікуванням Замовника, буде відповідати цілям і завданням Замовника.
 • 7.8. Замовник погоджується з тим, що для роботи з ПЗ Замовнику необхідно використовувати програмне забезпечення (веб-браузери, операційні системи та інше) і обладнання (персональні комп'ютери, мережеве обладнання та інше) вироблене і надане третіми особами, і Виконавець не несе відповідальність за якість їх роботи.
 • 7.9. Замовник гарантує, що він не буде копіювати, змінювати, перекладати, декомпілювати, аналізувати, переконструювати або яким-небудь іншим способом робити спроби переводити об'єктний код ПЗ в форму зрозумілу людині, або проводити будь-які похідні дії, а також не дозволяти нікому робити вищезазначене , крім випадків прямо передбачених чинним законодавством.

8. Порядок розгляду претензій та суперечок

 • 8.1. Претензія Замовника щодо невиконання та / або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором пред'являється в паперовій письмовій формі і підлягає реєстрації в день її отримання Виконавцем. До претензії додаються необхідні для розгляду претензії документи, в яких повинні бути вказані відомості про невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань Виконавця за Договором. Термін відповіді на претензію складає 20 (двадцять) днів з моменту надходження претензії.
 • 8.2. У разі якщо претензія була визнана Виконавцем обгрунтованою, виявлені недоліки підлягають усуненню. Відмова в задоволенні претензії повинен бути аргументований. Замовнику може бути запропоновано отримати Послугу в інший час, може бути запропонована знижка, або можуть бути запропоновані додаткові послуги.
 • 8.3. Усі суперечки, пов'язані прямо або побічно з офертою і Договором, укладеним в результаті Акцепту Оферти, підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Виконавця, якщо інша підсудність не визначена чинним законодавством України. Дотримання претензійного порядку вирішення суперечок Замовником до звернення в суд є обов'язковим.

9. Конфіденційність та персональні данні

 • 9.1. Кожна зі Сторін зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману від іншої Сторони в зв'язку з виконанням Договору.
 • 9.2. Для цілей Договору “Конфіденційна Інформація" означає всю інформацію, що стосується комерційної таємниці, ділових відносин, угод, продуктів або зв'язків Замовника (Сторони, яка передають ту чи іншу інформацію) або відноситься до методів і прийомів, використовуваних Замовником при розвитку і / або наданні послуг і / або отриманні послуг, відомості про яких можуть потрапити до Виконавця (Сторона, яка отримує ту чи іншу інформацію) в будь-якому форматі або на будь-якому носії.
 • 9.3. Натомість на згоду Замовника надати інформацію Виконавцю відповідно до Договору Виконавець (включаючи її посадових осіб, працівників та довірених осіб, згаданих в Пункті 9.3.1. Договору) зобов'язується забезпечити, що вся Конфіденційна Інформація Замовника:
  • 9.3.1. зберігається як конфіденційна і не відтворюється, чи не копіюється (понад розумного періоду для цілей Договору);
  • 9.3.2. не буде передана, розкрита або іншим чином стане доступною будь-який інший третій Стороні (за винятком посадових осіб, працівників, довірених осіб Виконавця, яким необхідно знати і використовувати конфіденційну інформацію для цілей Договору);
  • 9.3.3. не використовується ні для якої іншої мети, за винятком цілей Договору;
  • 9.3.4. зберігається з дотриманням заходів безпеки.
 • 9.4.Положення цього Договору не підлягають застосуванню до інформації, яка:
  • 9.4.1. є або стає загальновідомою з причин, не пов'язаних з порушенням з боку Виконавця;
  • 9.4.2. відкрита для поширення Замовником;
  • 9.4.3. повинна бути розкрита відповідно до закону або будь-яким нормативно-правовим актом органу виконавчої влади;
  • 9.4.4. стала відома або була відома Виконавцю без порушення Виконавцем будь-яких зобов'язань щодо конфіденційної інформації.
 • 9.5. Сторони визнають, що Замовник в інтересах збереження Конфіденційної Інформації або запобігання розкриття будь-якої іншої інформації, яка, на думку Замовника, повинна бути збережена в таємниці, має право приховати, замаскувати, або будь-яким іншим чином змінити цю інформації. При цьому Замовник зобов'язаний зберегти без змін структуру і формат даних, що надаються.
 • 9.6. У разі якщо Виконавцю стають відомі факти незаконного копіювання, розкриття або використання будь-якої Конфіденційної Інформації Замовника Виконавець зобов'язується негайно сповістити Замовника, а в разі якщо Замовник зажадає, вжити заходів, які будуть необхідні для запобігання подальшого незаконного копіювання, розкриття або використання.
 • 9.7. Виконавець зобов'язаний на вимогу Замовника повернути Замовнику будь-яку і всю конфіденційну інформацію Замовника (включаючи всі копії).
 • 9.8. Зобов'язання Виконавця за цим Договором є безстроковими і залишаються в силі на невизначений термін.
 • 9.9. Надаючи свої персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, адреса реєстрації та місця проживання) Замовник погоджується на їх обробку Виконавцем. Виконавець зобов'язується не розголошувати отримані від Замовника персональні дані. Не вважається порушенням 1) надання Виконавцем персональних даних Замовника і відповідної інформації третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем для виконання договірних зобов'язань перед Замовником, 2) надання інформації відповідно до обґрунтованих і застосовними вимогами чинного законодавства.

10. Заключні положення

 • 10.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.
 • 10.2. Договір вступає в силу з моменту акцепта умов Договору Замовником (п.2.5 Договору) і діє до будь-яких умов вказаних в п.6.1.Договору.
 • 10.3. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору та/або відкликати Договір в будь-який момент на свій розсуд . В випадку внесення Виконавцем змін в Договір, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору на сайті Виконавця.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ/h1>

ФОП Каунов Іван Сергійович

ЄДРПОУ 3334313691, п/р 26007052751413 в ПАТ КБ “Приватбанк”

МФО 300711, ІПН 3334313691,

Поштова адреса: 02098, м.Київ, вул. Дніпровська набережна 23, кв.121

тел.: +38(096) 777 27 48

e-mail: support@finmap.online